هدف این سایت:

امروزه با این حجم از رقابت در مارکت، ما برای به موفقیت رساندن هر بیزنسی ابتدا باید مارکتینگ بدانیم و سپس دانش دیجیتال مارکتینگ!
و برای بکارگیری صحیح این دانش باید به digital marketing tools مسلط باشیم، هدف از این وبسایت آموزش رایگان این ابزارهاست:)

“حسن باباپور”